Elmak
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsbetingelser

    2018 -01-01. Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for Elmak AS

 

 

 

§ 1 Anvendelsesområde

 

Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser bygger på de alminnelige vilkår uarbeidet av EU, og får anvendelse dersom partene skriftlig eller på annen måte har avtalt dem. Gjelder leveringsbetingelsene for en leveranse må avvik avtales skriftlig. Partene er avskåret fra å påberope seg ytterligere reklamasjonskrav

 

 

 

 

§ 2 Produktinformasjon

 

Oppgaver i produktinformasjon og prislister er bare bindende i den utstrekning de er gjort til en del av avtalen eller avtalen uttrykkelig henviser til dem.

 

 

 

§ 3 Tegninger og andre dokumenter

 

Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende materiell eller dets tilvirkning, og som før eller etter avtaleinngåelsen overleveres mellom partene, forblir den parts eiendom som har overlevert dem, jf. også de rettigheter som følger av åndsverkloven (1961). Mottatte tegninger eller tekniske dokumenter eller teknisk informasjon kan ikke uten samtykke fra den annen part benyttes til annet enn formålet med overleveringen. Uten samtykke fra den annen part må de ikke kopieres, reproduseres, utleveres til tredjemenn, eller på annen måte bringes til dennes kunnskap. Selgeren skal senest ved leveringen vederlagsfritt stille til kjøperens disposisjon ett eksemplar av nødvendige tegninger og tekniske dokumenter som gir kjøperen tilstrekkelig informasjon for å kunne besørge kundens egen montasje, igangsetting, drift og eget vedlikehold avhengig av leveransetype og de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser. Unntatt er tegninger og dokumenter som knytter seg til tilvirkningen av materiellet eller reservedeler.

 

 

 

§ 4 Kontrakt

 

 Endringer i, eller tillegg til kjøpe/leie- kontrakten, er bare gyldig når de er inngått skriftlig og undertegnet av begge parter. Gis kjøper anledning til å annullere en kontrakt knyttet til standardprodukter, debiteres 30 % av kontraktssummen når annulleringen skjer før varene er sendt fra selger. Omfatter kontrakten spesialtilvirkede eller særskilt bestilte varer, er annullering med debitering betinget av selgers skriftlige samtykke. Retur av leverte varer kan bare skje etter skriftlig avtale med selger. Kjøper belastes med minimum 30 % av kontraktssummen. Varene returneres for kjøpers regning og risiko.

 

 

 

 

 

§ 5 Gjenstand for levering

 

Gjenstand for levering er det som er beskrevet i kontrakten og vedlegg til denne. Selger er forpliktet til å sørge for at leveransen tilfredsstiller gjeldende krav og forskrifter på kontraktstidspunktet, men er uten ansvar for oppfyllelse av særskilte pålegg utover dette. Tekniske data knyttet til avtalen må forstås med en toleransegrense basert på gitte opplysninger, i.h.t. enhver tids gjeldende norsk standard.

 

 

 

§6 Levering og risikoovergang

 

Vanlig leveringsklausuler skal fortolkes i henhold til gjeldene Incoterms. Hvis annet ikke er avtalt, gjelder klausulen” fra lager” (ex warehouse) ved levering fra selgers lager og ”fra fabrikk” (ex works) ved verkslevering, inklusive emballasje. Varen sendes for kjøpers regning og risiko. Selger står fritt til å velge transportmåte hvis ikke annet skriftlig er avtalt. Kjøper er forpliktet til å holde varen fullverdiforsikret fra leveringstidspunktet til den er fullt ut betalt. Utsettes leveringen grunnet forhold hos kjøperen, kan selger besørge lagring av varene for kjøpers regning og risiko. Kjøper plikter å motta salgsgjenstanden til avtalt tid. Unnlater kjøper å motta salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha blitt oppfordret til dette forfaller kjøpesummen til betaling som om kontraktmessig oppfyllelse har funnet sted. I disse tilfelle kan selger velge å heve kjøpet og kreve erstatning. Kjøper skal undersøke om leveransen er i henhold til bestilling ved levering. Inngår montering i avtalen skal både selger og kjøper foreta besiktigelsen sammen. Kjøper forplikter seg straks til å reklamere over åpenbare feil og mangler som blir oppdaget.

 

 

 

§7 Salgspant

 

Selger kan forholde seg salgspant i leverte gjenstander og beholde eiendomsretten til disse inntil kjøpesummen med tillegg av omkostninger, påført som følge av salget, fullt ut er betalt. Salgspant foreligger når partene senest ved overlevering inngår slik avtale og denne særskilt nevner de ting som panteretten skal omfatte og den kjøpesum eller det innkjøpslån den skal sikre. Når flere ting er kjøpt med salgspant under ett, anses panteretten å hefte på samtlige ting til sikkerhet for hele kravet, sml. Pantel. §3-17. Kjøperen er uberettiget til å råde over gjenstanden, faktisk eller rettslig, på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgers dekningsadgang. Dette gjelder ikke vanlig og forutsatt bruk. Kjøper kan ikke flytte salgsgjenstanden fra oppgitt adresse uten selgers skriftlige samtykke. Salgspantet opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres. Hvis selgeren ved kontraktsinngåelsen har benyttet betegnelsen eiendomsforbehold eller salg på leiekontrakt, har dette samme virkning som om salgspant er avtalt, jmf. Pantelovens §3-22

 

 

 

§8 Priser

 

Alle oppgitte priser er netto eksl. MVA og avgifter, hvis ikke annet skriftlig er avtalt. Montering, installasjon og re-montasje skjer for kjøpers regning hvis ikke annet er avtalt og fremkommer som egne poster i fakturaen.

 

 

 

§9 Salgsbetingelser

 

Overdragelse skjer mot kontant betaling hvis annet ikke skriftlig er avtalt. Ved overskridelse av betalingstiden regnes morarente (rente for forsinket betaling) i.h.t. forsinkelsesrente- loven (lov av 17.des 1976 nr.100) hvis annet ikke skriftlig er avtalt. Dersom kjøper ikke har betalt forfalte krav innen en-1-måned etter forfallsdato, er selgeren berettiget til skriftlig å heve og kreve skadeerstatning begrenset oppad til verdien av det leverte.

 

 

 

§10 Force Majeure

 

Følgende forhold betraktes som force majeure, dersom de hinder avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsenurimelig tyngende. Arbeids konflikt og enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, så som brann, krig eller krigslingnende tilstander beslag, valutarestriksjoner, maskinskade, blokade, havari, overforsvømmelse, forbud mot inn- eller utførsel eller nektelse av lisens for sådan, borgerlige uroligheter, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, manglende tilførsel av drivkraft samt mangler av leveranser fra underleverandører eller forsinkelser av slike leveranser som følge av omstendigheter som i dette punkt er omtalt.

 

Omstendighetene kan bare påberopes dersom deres innvirkning på leveringen ikke kunne forutses av avtaleinngåelsen. Den av partene som vil påberope seg Force majeure skal uten opphold skriftlig meddele den annen part dette, både hinndringens inntredelse og opphør. Ved Force Majeure hos kjøperen skal denne dekke selgerens omkostninger for å sikre og beskytte leveransen. For øvrig svarer ingen av partene for ytterligere konvensjonalbot eller erstatning.

 

 

 

§11 Garanti

 

Kjøper gis ett års garanti på nytt utstyr hvis annet ikke er angitt. Garantien dekker material, produksjons og konstruksjonsfeil, forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og eller instruksjoner. Garantien dekker KUN delekostnader, medgått tid til reparasjon og utbedring, samt utgifter til reise og opphold omfattes ikke av garantien og må dekkes av kjøper hvis dette særlig ikke er angitt. Kjøper forplikter seg til straks skriftlig å varsle selger når feilen oppdages. Fristen regnes fra fakturadato.

Selger skal innen rimelig tid utbedre påberopt feil og mangler i garantitiden.

I stedet for å utbedre mangelen har selgeren rett til å foreta hel eller delvis omlevering. Alt garantiarbeid skal utføres av selgeren eller den han utpeker. Dersom dette ikke skjer bortfaller garantien.

Selger påtar seg 3 måneders delegaranti fra faktura dato ved salg av produkter brukt i demonstrasjon, utstilling samt brukte produkter.

Garantien omfatter ikke konsekvensskader hverken ved kjøp eller leasing, og selger fraskriver seg ansvaret for skader som utstyret/salgsgjenstanden måtte gjøre på andre ting eller personer.Selgers garanti ansvar gjelder heller ikke feil, skade eller mangler som oppstår som følge av:

 

  • At installasjon ikke er utført av selger eller den selger utpeker og denne ikke er utført i henhold til bruksanvisninger/instruksjoner eller gjeldene offentlige bestemmelser.
  • Mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med bruksanvisningen/instruksjoner eller annen uforsvarlig behandling.
  • Inngrep/reparasjoner utført av personer som ikke er autoriserte reparatører på produktet eller ved bruk av uoriginale deler.
  • Uhell aller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor selgerens kontroll, herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10% av merkspenning, lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller uregelmessigheter i vannforsyningen.
  • Korrosjon/avleiring som følge av plassering i unormalt fuktig rom eller på grunn av vannkvaliteten.
  • Slitasje som følge av normal bruk.

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke